Svěřte se nám


Činnosti stavebního dozoru

Před zahájením stavby

 1. Konzultace a odborná spolupráce se stavebníkem a projektantem při vypracování projektové dokumentace a případné návrhy na její úpravu podle představ stavebníka.
 2. Zastupování stavebníka při jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení.
 3. Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.
 4. Zpracování zadávacích podmínek a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby a jeho vyhodnocení.
 5. Zajištění přípravy a uzavření Smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby.
 6. Seznámení se s dokumentací pro stavební povolení, stavebním povolením a obsahem smluv.
 7. Protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby.
 8. Účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací nebo protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli, pokud je poskytuje objednatel.
 9. Objednání (případného) archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitelem.

V průběhu realizace stavby

 1. Kontrola plnění povinností zhotovitele při přípravě staveniště: dodržení podmínek případných záborů ploch, napojení na potřebné zdroje a dopravu, vybavení staveniště, zejména s ohledem na zajištění ochrany života a zdraví osob, bezpečnosti stavby a nakládání s odpady.
 2. Kontrola souladu prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, zejména při vytýčení.
 3. Kontrola postupu stavebních prací podle podmínek stavebního povolení, veřejnoprávních rozhodnutí, odsouhlasené projektové dokumentace Stavebním úřadem a časového a finančního harmonogramu.
 4. Kontrola dodržování obecně závazných předpisů a oborových norem.
 5. Sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací. Kontrola výsledků těchto zkoušek a požadování od zhotovitele stavby doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, protokoly, revizní zprávy, prohlášení o shodě, atd.).
 6. Kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 7. Organizační zabezpečení individuálních a komplexních zkoušek dokončených dodávek a prací.
 8. Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s odpovídajícími právními předpisy.
 9. Zajištění a řízení kontrolních dnů.
 10. Kontrola kvality prováděného díla.
 11. Iniciování nápravných opatření při zjištění nedostatků.
 12. Operativní řešení technických problémů během stavby.
 13. Pořizování digitální fotodokumentace průběhu stavby, případně detailů výstavby a částí a míst před zakrytím.
 14. Účast na jednáních (zastupování mandanta při jednáních) se správci sítí, dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky výstavby.
 15. Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti podkladů pro fakturování a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách s potvrzením správnosti.
 16. Projednání dodatků a změn projektu se zhotovitelem.
 17. Předkládání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla.
 18. Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
 19. V souladu se smlouvami odevzdání připravené části díla dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.
 20. Převzetí, kontrola a archivování protokolů, certifikátů, dokladů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení, včetně dokladů o nakládání s odpady potřebných k uvedení stavby do provozu, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby a ke kolaudaci stavby.
 21. Spolupráci s projektantem zabezpečujícím dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.
 22. Spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při navrhovaní opatření na odstranění případných vad projektu.
 23. Informování investora o všech závažných okolnostech bez odkladu.

Po dokončení stavby

 1. Zajištění předávacího řízení, včetně vypracování protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části, vyhotovení soupisu vad a nedodělků.
 2. Kontrola odstraňování vad a nedodělků vyplývajících z předávacího řízení a protokolu o odevzdání a převzetí stavby.
 3. Zajištění kolaudačního řízení ve spolupráci s objednatelem.
 4. Organizační zajištění realizace případných požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.
 5. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
 6. Spolupráce s objednatelem při uplatňování případných reklamačních vad v průběhu záruční doby.

Stavební dozor, technický dozor, stavební dozor ceník, stavební dozor cena, cena za stavební dozor, cena stavebního dozoru, stavební dozor, technický dozor, technický dozor ceník, technický dozor cena, cena za technický dozor, cena technického dozoru, přebírání bytů, prověřování stavu nemovitostí, inspekce nemovitostí, kontrola nemovitostí, posouzení kvality nemovitostí, činnosti stavebního dozoru, pasportizace bytů, posudky, posudky nemovitostí, stavební posudky, odborné stavební posudky