Svěřte se nám


Proč stavební dozor

Činnost stavebního dozoru představuje jedno z důležitých hledisek celého procesu realizace investičního záměru. Podle stavebního zákona jde o kontrolní činnost, při které zároveň zastupuje investora a komunikuje s ostatními účastníky stavebního řízení.

Náplní činností stavebního dozoru je nejen kontrola postupu a bezpečného provádění stavebních prací, ale především kvality prací a dodávek v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, podmínkami vydaného stavebního povolení, platnými technickými normami ve výstavbě, právními předpisy a uzavřenými smluvními závazky.

Každé stavební dílo přináší řadu nejenom technických problémů, které je nutné včas řešit. Proto je vhodné si zajistit na realizaci stavby odborníka, který bude za Vaši stranu hájit Vaše zájmy. Je vždy lepší oslovit Stavební dozor již v počáteční fázi, před výběrem zhotovitele a podepsáním smlouvy o dílo. Včasné zajištění Stavebního dozoru, ještě v předrealizační fázi, může stavebníkovi ušetřit nemalé finanční prostředky v průběhu výstavby i snížit počet reklamovaných vad na dokončeném díle.

Cílem většiny stavebních firem je zrealizovat zakázku co nejlevněji. Právě zde je velký prostor pro problémy vznikající z různých příčin, nejčastěji však z důvodu záměny stavebních materiálů za levnější v nižší kvalitě nebo pro danou konstrukci přímo nevhodné nebo nedodržení technologických postupů jednotlivých procesů. Nezkušený stavebník z neznalosti stavebních technologií i nedostatku času není schopen mnoho vad na realizovaném díle odhalit.
 

Citace ze stavebního zákona:

Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) v §152 ukládá stavebníkovi u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby.

Při provádění staveb svépomocí je vždy stavebník povinen pro svou stavbu zajistit stavební dozor, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky specifikované ve stavebním zákonu.

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.)

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu (§ 153 odst..4 stavebního zákona č.183/2006 Sb.).

 


Stavební dozor, technický dozor, stavební dozor ceník, stavební dozor cena, cena za stavební dozor, cena stavebního dozoru, stavební dozor, technický dozor, technický dozor ceník, technický dozor cena, cena za technický dozor, cena technického dozoru, přebírání bytů, prověřování stavu nemovitostí, inspekce nemovitostí, kontrola nemovitostí, posouzení kvality nemovitostí, činnosti stavebního dozoru, pasportizace bytů, posudky, posudky nemovitostí, stavební posudky, odborné stavební posudky